Týždeň klimatickej neutrality

Trvalá udržateľnosť je pre spoločnosť Uddeholm už dlho dôležitým faktorom. Snažíme sa dosiahnuť popredný svetový štandard výroby, ktorý by bol prospešný nielen pre nás, ale aj pre našich zákazníkov, kolegov a pre životné prostredie. Vďaka dlhoročnému výskumu a vývoju sme sa dostali do popredia výroby trvalo udržateľnej nástrojovej ocele. Napriek rôznym výzvam teraz nastal čas na ďalší krok. V decembri 2021 sme uskutočnili týždennú skúšku výroby klimaticky neutrálnej nástrojovej ocele, aby sme ukázali, že nič nie je nemožné. Zajtrajšok je už dnes.

Ako vyrobíme 100% klimaticky neutrálnu nástrojovú oceľ?

1. krok – Trvalo udržate?né základy

Trvalá udržate?nos? ako koncepcia pre nás nie je ni?ím novým. Od roku 1990 sme dosiahli zníženie emisií CO2 o 46%. V sú?asnosti používame 100% bezfosílne zdroje energie a naše produkty sa už teraz vyrábajú z 85 až 90% recyklovaného materiálu.

2. krok – Skuto?né zmeny

Po?as týžd?a klimatickej neutrality sme nahradili skvapalnený zemný plyn (LNG) bezfosílnym skvapalneným bioplynom (LBG). Celá interná doprava taktiež prebiehala v?aka bezfosílnej elektrine alebo 100% podielu HVO100. Tieto opatrenia u nás viedli k výraznej redukcii emisií CO2 až o 90%.

3. krok – Klimatická kompenzácia

Zvyšných 10% tvorí uhlík v kovovom šrote a grafitových elektródach. V sú?asnosti neexistujú jeho bezfosílne náhrady. Týchto 10% sme vykompenzovali certifikátmi Gold Standard, ktoré sú v súlade s cie?mi OSN v oblasti trvalej udržate?nosti.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o trvalo udržateľnej nástrojovej oceli?

 

Prečítajte si našu správu o trvalej udržateľnosti

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.