Týden klimatické neutrality

Sustainability has long been an important key factor for Uddeholm. We strive for a world leading production standard that allows us to thrive together with our customers, colleagues and the environment. Years of research and development have put us at the forefront of sustainable tool steel production. Despite various challenges, it is now time for the next step. In the middle of december 2021 we ran a week long trial of producing climate neutral tool steel to show that the impossible is possible. Not tomorrow, but today.

Jak můžeme dosáhnout 100% klimaticky neutrální nástrojové oceli?

Krok 1 – Udržitelný základ

Udržitelnost pro nás nep?edstavuje nový koncept. Od roku 1990 jsme snížili naše emise CO2 o 46%. K dnešnímu dni využíváme 100% zdroj? energie bez fosilních paliv a naše produkty jsou již nyní z 85–90% vyráb?ny z recyklovaných materiál?.

Krok 2 – Realizování skute?ných zm?n

B?hem týdne klimatické neutrality jsme zkapaln?ný zemní plyn (LNG) nahradili zkapaln?ným bioplynem (LBG) bez fosilních paliv. Také veškerá interní doprava byla zajiš?ována pomocí elektrické energie bez fosilních paliv nebo 100% HVO100. Tato opat?ení vedla k výraznému snížení našich emisí CO2, až o 90%.

Krok 3 – Klimatické kompenzace

Zbývajících 10% emisí tvo?í uhlík v kovovém odpadu a grafitových elektrodách. K dnešnímu dni neexistují žádné relevantní bezfosilní náhrady. T?chto 10% jsme kompenzovali certifikáty Gold Standard v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN.

Chcete se dozvědět více o udržitelné nástrojové oceli?

 

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.