Tydzień Neutralności Klimatycznej

W Uddeholm od dawna przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Dążymy do ustanowienia wiodącego na świecie standardu produkcji, który pozwoli nam rozwijać się wspólnie z naszymi klientami, współpracownikami i środowiskiem. Dzięki wieloletnim pracom badawczo-rozwojowym jesteśmy w czołówce producentów stali narzędziowej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pomimo różnych wyzwań nadszedł czas na kolejny krok. W połowie grudnia 2021 r. przeprowadziliśmy tygodniową próbę produkcji stali narzędziowej neutralnej dla klimatu, aby pokazać, że niemożliwe stało się możliwe. Nie jutro, ale dziś.

Jak możemy uzyskać stal narzędziową w 100% neutralną dla klimatu?

Krok 1 — Fundament zgodny z zasadami zrównowa?onego rozwoju

Zrównowa?ony rozwój nie jest dla nas poj?ciem nowym. Od 1990 r. ograniczyli?my emisj? CO2 o 46%. Obecnie zawsze korzystamy ze ?róde? energii w 100% wolnych od paliw kopalnych, a nasze produkty s? ju? w 85–90% wykonane z materia?ów pochodz?cych z recyklingu.

Krok 2 — Wprowadzenie realnych zmian

Podczas Tygodnia Neutralno?ci Klimatycznej zast?pili?my LNG (skroplony gaz ziemny) LBG (skroplonym biogazem) nienale??cym do paliw kopalnych. Równie? ca?y transport wewn?trzny by? zasilany energi? elektryczn? wytwarzan? bez u?ycia paliw kopalnych lub w 100% paliwem HVO100. Dzia?ania te doprowadzi?y do znacznej redukcji emisji CO2 — nawet o 90%.

Krok 3 — Kompensacja klimatyczna

Pozosta?e 10% stanowi w?giel zawarty w z?omie i elektrodach grafitowych. Obecnie nie ma jeszcze zamienników niewymagaj?cych stosowania paliw kopalnych. Te 10% zrekompensowali?my certyfikatami Gold Standard, zgodnie z celami zrównowa?onego rozwoju ONZ.

Chcesz dowiedzieć się więcej o stali narzędziowej produkowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

 

Przeczytaj nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.