Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw („Ogólne Warunki”) regulują dostawy i usługi realizowane przez voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim, 05-092 Łomianki , ul. Kolejowa 291, NIP 118-09-01-661, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000071549, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 8,307,000 PLN, zwaną dalej voestalpine High Performance Metals na rzecz odbiorcy towarów i usług, zwanym dalej Kupującym.
1.2. Ogólne Warunki stanowią integralną część pierwszego zamówienia złożonego przez Kupującego i obowiązują przez cały czas trwania współpracy handlowej z Kupującym. Złożenie zamówienia przez Kupującego – w sposób przewidziany w niniejszym Ogólnych Warunkach – stanowi jednocześnie poświadczenie Kupującego, że zapoznał się on i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z voestalpine High Performance Metals, akceptacja Ogólnych Warunków przy pierwszym zamówieniu jest równoznaczna z ich akceptacją przy następnych zamówieniach, do czasu zmiany ich treści lub uchylenia.
1.3. Ogólne Warunki zamieszczone są na stronie internetowej: www.voestalpine.com/hpm/polska
1.4. Ogólne Warunki regulują zasady i tryb postępowania przy zawieraniu umów. Przyjęcie odmiennego trybu i zasad postępowania dopuszczalne jest jedynie w szczególnych przypadkach, kiedy to voestalpine High Performance Metals osiągnie pisemne porozumienie z konkretnym Kupującym modyfikujące postanowienia Ogólnych Warunków i mają zastosowanie do konkretnej umowy sprzedaży i dostawy.
1.5. Wszelkie uzgodnienia i zapewnienia zarówno pracowników voestalpine High Performance Metals, jak i Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
1.6. Jeżeli Kupujący posiada własne warunki dostawy i pisemnie obstaje przy ich stosowaniu, Strony pisemnie uzgodnią, że obustronnie anulują swoje warunki, pozostawiając moc obowiązującą przepisom kodeksu cywilnego, w takim jednak przypadku pkt. 7,8 i 9 Tytułu 9 („Wady”) Ogólnych Warunków pozostaje w mocy.
1.7. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 1.6. powyżej, odmienne od Ogólnych Warunków, obowiązujące u Kupującego warunki kupna i realizacji dostaw nie są akceptowane przez voestalpine High Performance Metals.

  2. Ceny

2.1. Wszystkie ceny podawane są jako ceny netto (bez VAT), który naliczany jest według obowiązującej stawki.
2.2. Wszystkie ceny są podawane na bazie loco magazyn voestalpine High Performance Metals , bez opłat za pakowanie i dostawę, bez opłat za dodatki stopowe i opłat dodatkowych wynikających ze zmian cen produktów podstawowych i surowców, a także ze zmian kursów walut, chyba że Strony umowy uzgodnią inaczej. Dla ustalenia wartości towaru miarodajne są wyłącznie dane zawarte w dokumentach wystawianych przez voestalpine High Performance Metals.
2.3. Jeśli dla dostaw do kupującego w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej nie jest naliczany podatek obrotowy , kupujący na wniosek voestalpine High Performance Metals niezwłocznie przekaże odpowiednie dokumenty, które są przez voestalpine High Performance Metals wymagane zgodnie z postanowieniami prawa, w tym między innymi dotyczącymi podatku obrotowego, aby przekazać władzom skarbowym zaświadczenie o zwolnieniu dostawy z podatku. Ma to między innymi zastosowanie do dokumentów potwierdzających wprowadzenie towaru do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, numeru identyfikacji podatkowej lub osobiste zwolnienie podatkowe Kupującego.
2.4. Ceny podawane w ogólnej ofercie towarów i usług voestalpine High Performance Metals mają charakter nieobowiązujący i mogą ulegać zmianom.
2.5. Ostateczna cena towarów i usług należna od Kupującego jest ustalana w ofercie voestalpine High Performance Metals albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia – jeśli zostało wydane.

  3. Ilość

3.1. Ze względu na specyfikę wyrobów hutniczych voestalpine High Performance Metals zastrzega sobie tolerancję ilościową w realizacji zamówienia w zakresie +/- 10% w stosunku do ilości towaru wynikającej z zamówienia.
3.2. W przypadku prętów dostarczanych w tzw. długościach produkcyjnych ich długość wynosi od 1,2 do 6 metrów.
3.3. Towar sprzedawany jest ilościowo w jednostkach sprzedaży (szt, kg, mb). Dla wyrobów hutniczych, dla których jednostką sprzedaży jest kg, ilość towaru ustalana jest wg wagi rzeczywistej. W przypadku materiałów spawalniczych, ilość dostarczana stanowi wielokrotność wagi standardowego opakowania towaru (jednostkowego lub zbiorczego)
3.4. Kupujący winien sprawdzić dostarczoną ilość towaru przy odbiorze i potwierdzić fakt oraz ilość otrzymanego towaru na dokumentach dostawy, wystawionych przez voestalpine High Performance Metals. Wszelkie reklamacje ilościowe winny być zgłaszane przy odbiorze towaru pod rygorem odrzucenia reklamacji oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Tytule 8 Wady.

  4. Jakość

4.1. Wymagania dotyczące parametrów technicznych, jakościowych, atestów i certyfikatów winny zostać określone przez Kupującego w zapytaniu ofertowym albo zamówieniu jeśli jest ono składane.
4.2. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za to , by dane techniczne, jakość i ilość towaru określona w jego zapytaniu ofertowym lub zamówieniu odpowiadała jego potrzebom.
4.3. Atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dostarczane są wraz z dostawą towaru lub niezwłocznie po realizacji dostawy. voestalpine High Performance Metals nie weryfikuje danych technicznych potwierdzonych w dokumentach producentów.
4.4. Wszelkie informacje techniczne zawarte w materiałach reklamowych, w broszurach, na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do roszczeń wobec voestalpine High Performance Metals w przypadku wystąpienia rozbieżności ze stanem rzeczywistym.
4.5. voestalpine High Performance Metals zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w konstrukcji towarów i zmian w składzie produktów, a także innych uzasadnionych zmian, w szczególności uzasadnionych postępem technologicznym, niepowodujących obniżenia jakości zamawianego przez Kupującego towaru.
4.6. W razie, gdy Kupujący żąda badania jakościowego towaru, odbywa się ono wyłącznie w voestalpine High Performance Metals przed wydaniem towaru. Koszty badania obciążają Kupującego. W razie, gdy dojdzie do zakwestionowania jakości towaru w wyniku tego badania, powołuje się biegłego, którego koszty ponosi strona, której twierdzenia nie zostaną podtrzymane przez biegłego.
4.7. W razie, gdy Kupujący żąda badania jakościowego, które wykracza poza dane zawarte w standardowym ateście, odbywa się ono wyłącznie w voestalpine High Performance Metals na koszt Kupującego.

  5. Zapłata

5.1. Zapłata za towar winna nastąpić w terminie i na warunkach określonych na fakturze wystawianej przez voestalpine High Performance Metals. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury.
5.2. Wszelkie rozliczenia winny być realizowane za pośrednictwem przelewów bankowych, datą zapłaty jest data uznania rachunku wskazanego na fakturze.
5.3. Dopuszcza się regulowanie należności gotówką, o ile kwota i częstotliwość rozliczeń nie naruszają obowiązujących w tej mierze przepisów.
5.4. W razie opóźnienia w zapłacie voestalpine High Performance Metals ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
5.5. voestalpine High Performance Metals jest upoważniony do żądania natychmiastowej płatności wszystkich należności, w tym wynikających z faktur jeszcze niewymaganych oraz do żądania płatności z góry za dostawy i usługi , jeśli (a) Kupujący zalega z częścią lub całością płatności, lub (b) poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kupującego, lub (c) Kupujący jest przedmiotem wniosku o upadłość lub o postępowanie układowe, lub (d) Kupujący złożył wniosek o pozasądową ugodę z wierzycielami. Ponadto w powyższych wypadkach, w celu zabezpieczenia swoich roszczeń, voestalpine High Performance Metals jest upoważniony do zakazania odsprzedaży i przetwarzania dostarczonych towarów do czasu zapłaty ceny.
5.6. Niezależnie od postanowień ust. 5.5., w sytuacji gdy voestalpine High Performance Metals poweźmie wątpliwość, co do stanu majątkowego Kupującego, bądź Kupujący opóźni się z zapłatą za dostarczony już towar więcej niż o 30 dni , voestalpine High Performance Metals ma prawo powstrzymać się z dalszym dostarczeniem towarów, żądając odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpić.
5.7. Jeżeli Kupujący opóźni się z zapłatą za towar powyżej 30 dni voestalpine High Performance Metals może obciążyć go kosztami działań windykacyjnych podjętych dla uzyskania zapłaty za dostarczony towar.
5.8. voestalpine High Performance Metals zastrzega prawo rozliczenia każdej wpłaty od Kupującego wg kolejności wymagalności płatności.
5.9. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich należności z należnościami od voestalpine High Performance Metals.

 

  6. Zastrzeżenie prawa własności

6.1. Do czasu zapłaty ceny wskazanej w zamówieniu lub/i na fakturze voestalpine High Performance Metals może zastrzec ( w treści faktury, oferty lub potwierdzeniu zamówienia), że towar pozostaje własnością voestalpine High Performance Metals.
6.2. W razie zwłoki w ustalonym terminie płatności , przekraczającym 30 dni, a wynikającym z jakiejkolwiek faktury – voestalpine High Performance Metals, może – w przypadku, o którym mowa w pkt 6.1.- żądać zwrotu dostarczonego towaru.

  7. Terminy dostaw.

7.1. Termin dostawy towaru określony jest w ofercie voestalpine High Performance Metals przesyłanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupującego albo – jeśli zostało wydane – pisemnym potwierdzeniu przez voestalpine High Performance Metals przyjęcia zamówienia od Kupujacego.
7.2. Początek terminu realizacji zamówienia jest liczony od daty wskazanej w ofercie voestalpine High Performance Metals albo – jeśli zostało wydane – od daty wskazanej w potwierdzeniu zamówienia przez voestalpine High Performance Metals. W przypadku świadczenia usług przez hartownię voestalpine High Performance Metals początek terminu realizacji zamówienia jest liczony od daty otrzymania przez hartownię detalu do obróbki cieplnej.
7.3. Termin dostawy uważa się za spełniony, (1) jeśli przed jego upływem towary zostaną wysłane do Klienta – w przypadku , gdy zgodnie z ofertą albo potwierdzeniem zamówienia, dostawa odbywa się zgodnie z warunkami Incoterms 2010 na zasadzie CPT albo CIP, lub (2) Klient zostanie powiadomiony, że towary są gotowe do odbioru – zgodnie z warunkami Incoterms 2010 na zasadzie EXW.
7.4. voestalpine High Performance Metals jest uprawniony do dostaw częściowych ujętych na osobnych fakturach.
7.5. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru towaru nastąpiło w umówionej dacie, pomimo tego, że faktyczny odbiór nie nastąpił z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
7.6. voestalpine High Performance Metals zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zwłoki Kupującego w odbiorze towaru
7.7. voestalpine High Performance Metals nie odpowiada za opóźnienia w realizacji dostaw w stosunku do terminów określonych w ofercie albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, spowodowanymi przez siłę wyższą, działania sił przyrody takie jak pożar, powódź itp.; strajk, lokaut, przestoje na granicy lub w czasie transportu, a także przestoje i opóźnienia spowodowane u kontrahenta/dostawcy, nagłe awarie maszyn, wyłączenia energii, akty władzy państwowej. Opóźnienie dostawy nie większe niż 14 dni nie jest traktowane jako naruszenie terminu dostawy upoważniające Kupującego do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania.
7.8. W razie przekroczenia terminu dostawy o więcej niż 60 dni Kupujący ma prawo od umowy odstąpić, jednak bez prawa do odszkodowania, jeżeli przyczyną opóźnienia była okoliczność niezależna od voestalpine High Performance Metals
7.9. Jeżeli świadczenie stało się niemożliwe do realizacji skutkiem okoliczności, za które voestalpine High Performance Metals nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązanie wygasa.

  8. Warunki dostaw

8.1. voestalpine High Performance Metals stosuje następujące warunki dostawy towaru, zgodne z regułami Inccoterms 2010 :
(1) odbiór przez Kupującego z magazynu voestalpine High Performance Metals (Incoterms 2010 na zasadzie EXW)
albo
(2) wysyłka do Kupującego (Incoterms 2010 na zasadzie CPT albo CIP)
Warunki konkretnej dostawy towaru są każdorazowo określone w ofercie voestalpine High Performance Metals przesyłanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Kupującego albo – jeśli zostało wydane – pisemnym potwierdzeniu przez voestalpine High Performance Metals przyjęcia zamówienia od Kupujacego.
8.2. O ile nie zostanie to uzgodnione odrębnie z Kupującym, voestalpine High Performance Metals określa rodzaj i sposób wysyłki oraz sposób opakowania towaru.
8.3. Towar wysyłany jest z zasady bez opakowania i zabezpieczenia przed korozją. Koszt wysyłki towaru w opakowaniu podstawowym i zabezpieczeniem przed korozją obciąża Kupującego.
8.4. Koszt transportu ponosi Kupujący, o ile nie uzgodniono inaczej.
8.5. Wybór spedytora należy do voestalpine High Performance Metals , o ile nie uzgodniono inaczej.
8.6. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika Kupujący, który stwierdzi ubytek lub uszkodzenie towaru albo opakowania towaru w czasie transportu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
8.7. voestalpine High Performance Metals udziela Kupującemu wszelkich wyjaśnień dotyczących sprzedanego towaru, oraz wydaje wszelkie dokumenty, które dotyczą sprzedanego towaru.
8.8. Dokumenty, w tym kosztorysy, plany i rysunki, przekazane klientowi pozostaną własnością voestalpine High Performance Metals. Wykonywanie fotokopii lub ujawnianie tych dokumentów osobom trzecim jest możliwe jedynie za pisemną zgodą voestalpine High Performance Metals.
8.9. Ewentualne koszty ubezpieczenia towaru w czasie przewozu ponosi Sprzedający.
8.10. Kupujący i Dostawca niniejszym zgadzają się stosować, rozwiązania dotyczące przeniesienia ryzyka i opłat celnych zgodnie z warunkami Incoterms 2010 dla dostawy towarów i usług do uzgodnionego miejsca dostawy DAP (Delivery At Place) w ramach Unii Europejskiej, DDP (Delivery Duty Paid) poza Unią Europejską.
8.11. W przypadku odmowy przyjęcia towaru, Kupujący ponosi wszelkie koszty transportu i składu, bez względu na swoje zobowiązania płatnicze.
8.12. Klient nie jest upoważniony do odmowy przyjęcia towaru z powodu drobnych wad.

  9. Wady i odpowiedzialność voestalpine High Performance Metals

9.1. Kupujący winien zbadać przyjęty towar w terminie do 3 dni po otrzymaniu dostawy pod kątem wad oraz zgodności z zamówieniem, a wad ukrytych w terminie 14 dni od ich wykrycia. Wady jawne Kupujący winien zgłosić przy odbiorze towaru.
9.2. Po wykonaniu wszelkich uzgodnionych kontroli towarów wyklucza się możliwość zawiadomienia o wadach, które powinny być wykryte w trakcie takiej kontroli. Ma to zastosowanie również w sytuacji, gdy Klient otrzymał zaświadczenia o próbach odbiorowych i zrzekł się prawa do dokonania kontroli.
9.3. voestalpine High Performance Metals nie odpowiada za wady towarów oznaczonych jako niepełnowartościowe, oraz za wady, o których Kupujący wiedział w momencie zawarcia umowy.
9.4. W przypadku wad ukrytych towarów i usług , które Kupujący zgłosi w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zrealizowania zamówienia (okres gwarancji) , voestalpine High Performance Metals w jest zobowiązany , według wyboru, do naprawy lub wymiany towarów wadliwych na swój koszt w ciągu trzech miesięcy Jeśli naprawa lub dostawa zastępcza się nie powiedzie, Kupujący jest upoważniony według własnego wyboru do żądania obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy. Odstępstwa od jakości, formy, koloru, wagi lub sprzętu, które są zwyczajowe w branży lub są drobne lub niemożliwe do uniknięcia z technicznego punktu widzenia, nie będą uznawane za wady i nie mogą być reklamowane. Ma to również zastosowanie do dostawy zgodnie z próbkami i wzorami.
9.5. Zgłoszenia wad powinny być szczegółowe i składane w terminach wskazanych w ust. 9.1. Jeśli zgłoszenie wady nie spełni tych wymagań, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji i szkód lub inne roszczenia z tytułu wadliwości produktów nie będą uwzględniane. Kupujący ma obowiązek zadbać o to, by towary były w takim samym stanie jak w momencie dostawy.
9.6. W celu wykonania przez voestalpine High Performance Metals zobowiązań z tytułu gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia voestalpine High Performance Metals towaru lub jego części, co do którego zostały zgłoszone wady.
9.7. Wyłącza się zobowiązania gwarancyjne, w tym między innymi za wady powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem, brakiem lub wadliwą konserwacją, nietypowy wypływem środowiska lub szkodami powstałymi w transporcie. Gwarancja ponadto nie obowiązuje w przypadku, gdy towary zostaną pomylone lub przetworzone z innymi produktami nie dostarczonymi przez voestalpine High Performance Metals lub niezalecanymi do użytku.
9.8. Wyłączone są roszczenia z tytułu szkód wynikające z drobnego zaniedbania, zaniedbania lub poważnego naruszenia w wyniku zaniedbania zobowiązań dodatkowych, w tym zobowiązań w zakresie konsultacji i informacji.
9.9. Ponadto voestalpine High Performance Metals nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikowe spowodowane wadą towarów lub usług lub za utratę zysków Kupującego mających związek z wadą towarów lub usług voestalpine High Performance Metals. Wyłączenie odpowiedzialności za wady wynikowe Kupującego oraz utratę Jego zysków dotyczy również usług świadczonych przez voestalpine High Performance Metals w hartowni usługowej oraz w zakładzie nakładania powłok.
9.10. Informacje o możliwości przetwarzania i wykorzystania towarów, porady techniczne i inne, w tym dotyczące możliwości wykorzystania, wagi, wymiarów, form, kolorów, wytrzymałości i projektu nie są wiążące i nie mogą być podstawą zgłaszania roszczeń gwarancyjnych.
9.11. Po upływie okresu gwarancji wynoszącego 3 (trzy) miesiące wyklucza się wszelkie roszczenia gwarancyjne klienta, niezależnie od zakresu gwarancji udzielonej przez Kupującego jego klientowi.
9.12. Zgodnie z art. 558 k.c. voestalpine High Performance Metals oświadcza, że wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi, a Kupujący wyraża na powyższe zgodę, dokonując zakupów na niniejszych warunkach.
9.13. Za wyjątkiem winy umyślnej, łączna odpowiedzialność voestalpine High Performance Metals wobec Kupującego – jeśli zostanie stwierdzona- z tytułu jakichkolwiek roszczeń, zobowiązań, szkód, odszkodowań, kosztów czy wydatków związanych ze sprzedażą i dostawą towarów i usług, ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia zapłaconego voestalpine High Performance Metals przez Kupującego.

  10. Postanowienia końcowe.

10.1. Kupujacy zobowiązany jest do zabezpieczenia voestalpine High Performance Metals przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wynikać z realizacji zamówienia Kupującego w przypadkach, gdy, z powodu realizacji poleceń Kupującego związanych z konkretną jakością i innymi cechami, oraz w oparciu o przekazane rysunki, modele, narzędzia itp. zamówienie takie narusza krajowe i międzynarodowe prawa własności intelektualnej stron trzecich, w tym między innymi prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i prawa autorskie do projektów.
10.2. W przypadku spraw spornych Sądem właściwym do ich rozstrzygania jest Sąd w Warszawie.
10.3. Cesja praw z zawartej umowy może nastąpić jedynie za zgodą voestalpine High Performance Metals.
10.4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy.
10.5. W sprawach nie uregulowanych ogólnymi warunkami, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, a dostawa towarów realizowana według reguł Incoterms 2010. : EXW, CPT, CIP.
10.6. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw staną się nieważne w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy. Strony umowy zgadzają się, że takie nieważne postanowienie będzie uznane za zmienione tak, by osiągnąć skutek gospodarczy jak najbardziej zbliżony do zapisu oryginalnego.
10.7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z (i) Rozporządzeniem (WE) nr 961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylające Rozporządzenie (WE) nr 423/2007, (ii) amerykańską Ustawą o systemie sankcji wobec Iranu z 1996 r., zmienioną ustawą nakładającą kompleksowe sankcje na Iran (Comprehensive Iran Sanction, Accountability, and Divestment Act) z 2010 r., (iii) podobnymi przepisami i ustawami w tym względzie obowiązującymi na świecie, oraz (iv) naszymi zasadami korporacyjnymi określającymi kontrolę zakazu dostaw naszych produktów do przemysłu naftowo-gazowego w Islamskiej Republice Iranu (zwanymi łącznie “Przepisami”).
10.8. Kupujący będzie w pełni przestrzegał tych Przepisów niezależnie od tego, czy mają dla niego zastosowanie i nie będzie dostarczał produktów, bezpośrednio lub pośrednio, do przemysłu naftowo-gazowego w Islamskiej Republice Iranu lub odsprzedawał produkty osobom, o których Kupujący wie, że tak mogą postąpić, ani też nie będzie próbował obejść tej umowy w inny sposób.

  11. Przestrzeganie przepisów; Kodeks Postępowania Partnerów Biznesowych voestalpine:

11.1. voestalpine High Performance Metals przestrzega odpowiednich zapisów ustawowych regulujących kwestie pracownicze (w szczególności stosowanie ubezpieczeń społecznych, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony pracowników oraz ustaw regulujących zatrudnienie osób (obcokrajowców) obowiązujących w kraju, w którym towary i usługi są produkowane), przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Towary lub usługi (w ramach lub poza siedzibą Kupującego) są produkowane i świadczone zgodnie z obowiązującym prawem (włączając zgodność z CE i normami), zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa (przepisy dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego) oraz przepisami dotyczącymi zapobiegania wypadkom. voestalpine High Performance Metals przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników (włączając strony trzecie, które zostały wyznaczone przez voestalpine High Performance Metals, w szczególności jego przedstawicieli, ich podwykonawców, przewoźników) w trakcie prowadzenia wszelkich działań.
11.2. Dostarczając towary i świadcząc usługi voestalpine High Performance Metals przestrzegają przepisów prawa regulujących wszelkie działania voestalpine High Performance Metals wobec Kupującego oraz przestrzegają zasad BHP i ochrony środowiska zawartych w odpowiednich ustawach i normach międzynarodowych, jak również obecnie obowiązujących wytycznych Kupującego w zakresie ochrony środowiska oraz BHP. Obejmuje to dostarczanie towarów i świadczenie usług w sposób zgodny ze wszystkimi istotnymi informacjami, ostrzeżeniami, poleceniami i dokumentami związanymi z bezpiecznym używaniem, przeładunkiem, magazynowaniem, obsługą, zużywaniem, transportem i usuwaniem wszelkich towarów i usług lub części materiałów, w szczególności materiałów niebezpiecznych, które są jasno określone jako takie dla Kupującego; a także są wolne od azbestu, halonów, freonów i promieniowania przekraczającego naturalne poziomy promieniowania tła, chyba że uzgodniono inaczej z Kupującym.
11.3. voestalpine High Performance Metals jest świadom, że spółka voestalpine jest zaangażowana w realizację Kodeksu Postępowania Partnerów Biznesowych voestalpine zamieszczonego poniżej (także dostępnego pod adresem: https://www.voestalpine.com/group/static/sites/default/downloads/de/konzern/compliance/Code_of_Conduct_BusinessPartners_ENG_Onepager.pdf) i potwierdza, że zrozumiał go i zgadza się z Kodeksem Postępowania dla Partnerów Biznesowych voestalpine i wartościami w nim wyrażonymi.

  Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych voestalpine:

Niniejszy Kodeks Postępowania definiuje zasady i wymagania, jakie voestalpine nakłada na swoich dostawców towarów i usług oraz biznesowych pośredników, agentów, konsultantów i innych partnerów. Zasady te i wymagania są oparte o Kodeks Postępowania voestalpine i zasady określone w inicjatywie ONZ Global Compact.

Przestrzeganie przepisów prawa

Partner Biznesowy zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa zawartych w wiążącym systemie lub systemach prawnych.

Uczciwa konkurencja

Partner Biznesowy zobowiązuje się do nieograniczania wolnej konkurencji oraz do nienaruszania krajowych i międzynarodowych przepisów prawa antymonopolowego.

Zakaz aktywnej lub biernej korupcji / zakaz udzielania korzyści (np. prezentów) pracownikom

Partner Biznesowy zobowiązuje się, że nie będzie tolerował żadnej formy aktywnej korupcji (oferowania i dawania korzyści; łapówkarstwa) lub biernej korupcji (żądania i przyjmowania korzyści), ani nie będzie w żaden sposób przystawał na takie postępowanie.
Partner Biznesowy zobowiązuje się, że nie będzie oferował prezentów lub innych korzyści osobistych (np. zaproszeń) pracownikom voestalpine lub ich członkom najbliższej rodziny, gdy całkowita wartość takich korzyści i szczególnych okoliczności stwarza wrażenie, że oczekiwane jest określone działanie od otrzymującego korzyść w rewanżu. To, czy taka sytuacja ma miejsce, zależeć będzie od konkretnych okoliczności w danym przypadku.
Prezenty o wartości de minimis i gościnność podpadająca pod zakres normalnych działań biznesowych są zawsze dopuszczalne.
Co więcej, Partner Biznesowy zobowiązuje się do oferowania zwyczajowych cen rynkowych dla pracowników kupujących towary i usługi dla swojego własnego użytku, a rabatów lub innych obniżek cen udzielać będzie jedynie wtedy, gdy są one udzielane wszystkim pracownikom voestalpine.

Szacunek i uczciwość

Partner Biznesowy niniejszym zobowiązuje się do szanowania i przestrzegania praw człowieka jako fundamentalnych wartości na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Narodów Zjednoczonych. W szczególności dotyczy to zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej, równego traktowania wszystkich pracowników oraz prawa pracowników do zbiorowego przedstawicielstwa i negocjacji.
Co więcej, Partner Biznesowy zobowiązuje się, że przyjmie odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Łańcuch dostaw

Partner Biznesowy odpowiednio będzie promował przestrzeganie istoty Kodeksu Postępowania wśród swoich własnych partnerów biznesowych.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami
Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.